Usta Bahisçiler Oranı Düşen Maçları Takip Ediyor

Adnan Menderes’in idam sahnesi yetmiyor, yine bir kafa kesme sahnesinin EBA ekranlarında çocuklarımıza öğretildiğini gördük. Yani böylesine bir süreçte eğitim vermesi gereken bir devlet televizyonunun burada da dindar ve kindar bir nesil, cihatçı bir nesil yaratmanın derdine düştüğünü görüyoruz. Değerli milletvekilleri, sağlık ordumuz yaşanan eksikliklere rağmen olağanüstü bir mücadele verirken, milletimizin göz bebeği Kızılayın bu dönemde yurt dışında maske dağıtmasını da doğru bulmadığımı buradan söylemek zorundayım. Bir Kızılay yetkilisinin sosyal medya paylaşımı sayesinde öğrendiğimiz bu yardımın yapılması en hafif tabiriyle ayıptır, günahtır. ÜMİT BEYAZ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ilgili madde üzerine İYİ PARTİ adına söz almış bulunuyorum.

  • Ancak, bu durumlar dışında ihraç kaydıyla teslime ilişkin faturanın, fiili ihraç tarihinden sonraki tarihi taşıması halinde işlemin ihraç kaydıyla teslime ilişkin şartlar açısından yapılacak inceleme veya YMM raporu ile tespit edilmesi şartıyla terkin ve/veya iade işlemleri sonuçlandırılır.
  • Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.
  • Bina dışındaki kömürlük ve depoların 4 m2’yi, garajların 18 m2’yi aşan kısmı, ait oldukları konutun faydalı alanına dahil edilirler.
  • 100,00 £ var ve bu vaka çalışması için, bu sayıyı spin başına 50p’de 200 dönüşe böleriz.
  • DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR – Gelin, siz de coronadan sonra bir milat başlatın, bir değişim yaşayın; halkın iradesini gasbetmekten vazgeçin, Kürtlerin seçme ve seçilme hakkına saygı duyun ve bu topluma bir özür borcunuz var, onun için de bir an önce bu kötülük yapma hâlinizden vazgeçin.

Garanti kapsamında yapılan teslim ve hizmetler sarf malzemesi olarak değerlendirileceğinden KDV’ye tabi değildir. Ancak garanti sağlayan firma tarafından garanti kapsamında kullanılacak mal ve hizmet alımları sırasında KDV ödeneceği tabidir. GVK’nun 70’inci maddesinde yer alan mal ve hakların sahipleri, zilyetleri, intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiralanması işlemleri KDV’ye tabidir.

KDV’nin alıcıya iadesi, teslimden sonraki bir dönemde gerçekleşirse, 104 ve 408 kod numaralı satırlara kayıt KDV’nin iade edildiği dönemde yapılır. Levhada sözleşme yapılan satıcı ve yetki belgeli aracı firmanın imzası tatbik edilmiş onay kaşeleri ve istenirse logoları yer alır. İadenin, Gelir İdaresi Başkanlığından « Yetki Belgesi » almış aracı firmaların organizasyonu altında yapılması da mümkündür. Bu durumda, aracı firmanın anlaştığı satıcılardan satın alınan mallara ilişkin KDV, önceki bölümlerde belirtilen sürelere bağlı olarak, aracı firmalar tarafından alıcıya iade edilir. Avans olarak ödenen tutarın iade edilmiş sayılabilmesi için satın alınan malın fatura tarihinden itibaren üç ay içinde yurtdışına çıkarılması ve onaylı faturanın çıkıştan sonra üç ay içinde satıcıya gönderilmesi zorunludur. Usulüne uygun olarak düzenlenmiş çek, fatura ile birlikte gümrük memuruna onaylatıldıktan sonra gümrükteki banka şubesine verilir.

Ulusal güvenlikle ilgili kurum ve kuruluşlara istisna kapsamında teslim ve hizmet ifasında bulunacak mükellefler bu işlemlerle ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarında katma değer vergisi ödeyeceklerdir. Fıkrasına göre bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya hizmet olması halinde bunların her biri ayrı birer işlem sayılacak ve hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergiye tabi tutulacaktır. Örneğin televizyon imalatçısı bir firmaya verilen danışmanlık hizmetinin karşılığında televizyon alınması halinde iki ayrı teslimden bahsetmek gerekir. Güvenilir yabancı siteleri üzerinden para yatırma ya da para çekme taleplerinde bulunmak daha doğru olacaktır. Bu siteler üzerinden kesintilerin yapılmaması ve işlemlerin kısa sürede sonuçlanması söz konusudur. Siteler hakkında yapılan yorumlarda güvenli ya da kaliteli yapısını öğrenmeniz da faydalı olacaktır.

Öte yandan, istisna kapsamında yapılan bir işleme ait iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra KDV iadesini ortaya çıkaran işlemden vazgeçilmesi veya satılan malların bir kısmının geri gelmesi durumunda aşağıdaki şekilde hareket edilir. İndirim konusu yapılan verginin satıcılar tarafından beyan edilip ödendiğinin herhangi bir şekilde tevsik edilememesi halinde vergi inceleme raporuna göre işlem yapılır. Kendilerine İTUS sertifikası verilen mükelleflerle ilgili olarak, aşağıdaki hususlardan herhangi birisinin gerçekleşmesi halinde İTUS sertifikası iptal edilir.

Ziraî faaliyet, ticarî faaliyetten farklı olarak doğadan canlı ürün alma faaliyetidir. Bu faaliyeti Gelir Vergisi Kanunu, ticarî faaliyette izlediği yolun tersine çok ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Doğadan cansız ürün sağlama faaliyetleri olarak maden, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl üretim yerleri, tuğla ve kiremit harmanlarının işletilmesi ticarî faaliyet sayılmıştır. Öte yandan dükkân açmadan ziraî ürün satmak ziraî faaliyet sayıldığı halde, dükkân açarak bu ürünlerin satışını yapmak ticarî faaliyet olarak kabul edilmiştir.

YMM’ler söz konusu listelerde yer alan, yabancı sinema yapımcılarının KDV ödeyerek yaptıkları mal ve hizmet alımlarının söz konusu yapıma ilişkin olduğunu ve belgelerin gerçek işlemleri yansıttığını göstermeleri gerekir. Bu itibarla, haksız vergi iadesine sebebiyet verilmesi durumunda YMM’ler, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan yabancı yapımcı ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulur. İade alacağının YMM raporu ile alınmak istendiği hallerde, esas itibarıyla, YMM raporunun her bir iade hakkı doğuran işlem türü itibarıyla ayrı ayrı düzenlenerek verilmesi gerekmektedir. Ancak, farklı iade hakkı doğuran işlemlerden (tam istisna kapsamındaki işlemler, indirimli orana tabi işlemler, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemler gibi) kaynaklanan iade taleplerinin, aynı vergilendirme dönemine ilişkin olması kaydıyla, aynı YMM raporuna istinaden sonuçlandırılması mümkündür. Bu şekilde işlem tesisi için alıcının diğer alımları ile ilgili olarak özel esas uygulamasını gerektirecek bir durumunun olmaması gerekmektedir.

Ortadan kalkmış ve geniş kitlelere Tv yoluyla ulaşılması gerçekleşmiştir. Futbol kulüplerinin (ve ilgili endüstrilerin) cebine dolaylı olarak girer. Performanslara, yerel, ulusal ve uluslararası turnuvalara kadar çeşitlenir. Sponsorlar ve futbol pazarlayıcıları futbol kulüplerine sahiptir veya ortaktırlar. Kerbela’da kafası kesildikten sonra, “depik oyunu” oynandığını söylerlerdi.

Ancak farklı vergi oranlarına tabi malları birlikte satanlar, vergili fiyat içindeki KDV’nin hesaplanabilmesi bakımından, perakende satış fişi üzerinde satılan malın tabi olduğu vergi oranını ayrıca belirtirler. 5.000 TL’yi aşan tutarlar için teminat gösterilmesi halinde teminatın gösterilip belgelerin tamamlanmasından sonra nakden ve/veya mahsuben iade talepleri yerine getirilir, teminat vergi inceleme raporu veya YMM Raporu ile çözülür. YMM Raporlarında, iadenin talep edildiği yıl için belirlenen limitler geçerli olur.

Rafinaj faaliyetinde bulunan mükellefler tarafından rafinajı yapılacak ürünün satın alınmasında da bu istisna hükmü uygulanır. « İhraç Kaydıyla Teslimlere İlişkin Bildirim » tablosunda yapılacak beyan, tablonun « İşlem Türü » listesinden « 702 » kod numaralı satırı seçilmek suretiyle yapılır. Bu belgelerle birlikte satış faturalarının fotokopisi veya fatura bilgilerini içeren firma yetkililerince kaşeli ve imzalı bir liste de dilekçelere eklenir. Bu teslimlerle ilgili olarak iade almak istemeyen mükelleflerce « Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler » tablosuna herhangi bir kayıt yapılmaz. Alıcı gümrük çıkışında elindeki fatura-çek aslı ve örneklerini ilgili gümrük görevlisine onaylatır, aslını muhafaza eder, diğer iki örneğini görevliye bırakır. Fatura-çekin yalnızca asıllarında Maliye Bakanlığının özel işaretinin bulunması yeterlidir.

Değerli arkadaşlar, son dönemde Ağrı’da yine en temel gündemlerden bir tanesi -yani bu coronavirüs ve salgınla bağlantılı olarak- mülteci geçişleridir. Biliyorsunuz Gürbulak Sınır Kapımız şu an kapalı ama hâlâ kaçak mülteciler geçiş yapmaya devam ediyor, bununla ilgili herhangi önlem alınmıyor. Yine kentteki Bettilt Güvenilir Mi yerel basın, bizler bu konuda duyarlılık çağrısında bulununca Ağrı Valiliği böyle bir şeyin olmadığını, bu haberleri, bu iddialarımızı yalanlıyor. 11 Marttan beri genelde açıklamalar gece yarıları yapılıyor iktidar tarafından. Açıkçası, gece yarısı yapılması da ayrıca tartışılması gereken bir konu.

Gümrük vergisine tabi olmayan ithalata ve ikametgâhı, kanunî merkezi ve iş merkezi yurt dışında bulunanlar tarafından motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılığa ait Katma Değer Vergisi, bu işlemlere ait özel beyannamelerin verilme süresi içinde ödenir. Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi de indirim konusu yapılamaz. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi indirim konusu yapılamaz. I) Varlık ve hakların, Türkiye Varlık Fonu ve alt fonlara devri ile bu varlık ve hakların Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi tarafından yönetilmesi suretiyle yapılan teslim ve hizmetler, Bu bent kapsamında istisna edilen işlemler bakımından, 30 uncu maddenin birinci fıkrasının bendi hükmü uygulanmaz. BSMV kapsamına giren işlemler aynı zamanda KDV’nin de kapsamına girmektedir.

Daha öncesinde casino salonlarında görebileceğiniz büyük slot makinelerinin yan tarafında bulunan kolu çevirerek oynanan oyun artık bir tık kadar uzağınızda yer alır. Online bahis siteleri, oyun oynanması için para yatırılması gereken siteler arasında yer alıyor. 18 yaşından büyük olan, canlı ve sanal bahislere yönelik hesap açılması gereken bahis sitelerinde dolar, avro ve TL para birimleri kabul ediliyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin dağınık mevzuatın bir araya toplanması, YEKA olarak ilan edilen yerlerde üç yıllık süre içinde kamulaştırma işlemlerinin başlaması ve YEKA yarışmaları kapsamında uygulanan döviz cinsinden taban fiyat yerine ihalelerin Türk lirası cinsinden yapılması öngörülmektedir. Ayrıca, kanun teklifiyle, güneş ve rüzgâr gibi sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği tüketme imkânı getirilmektedir. Biz, Ekonomi İstikrar Kalkanı altına işçimizi, emeklimizi, işsizimizi almanızı beklerken siz yine müteahhit ve yakınlarını almayı seçtiniz. Biz, sizden temel ihtiyaç ürünlerinde katma değer vergisinin indirilmesini beklerken siz uçaklardan indirmeyi seçtiniz, anlam veremedik. Ancak ilan ettiğiniz kalkan bırakın vatandaşı yandaşı bile koruyacak çapta değil.

Karşılaşmayı ortalama 352.6 milyon kişi televizyon karşısından seyretti. Uluslararası etkinliklerini ve hareket kabiliyetlerini son derece arttırmıştır. Endüstrinin hegemonyası oyunun tüm hücrelerinde kendini hissettirmektedir.

Anayasa Mahkemesi zimmet iddiasına dayalı disiplin soruşturması sonrasında

Diğer taraftan, Maliye Bakanlığınca tevkifat kapsamına alınmamış işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması mümkün değildir. H) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinde, bu mal ve hakları kiraya verenler mükelleftir. İthalatın kamu sektörü veya özel sektör tarafından yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması mükellefiyeti etkilemez. A) Mal teslimi ve hizmet ifalarında mükellef, bu malları teslim edenler veya hizmeti yapanlardır.

Sübjektif teori, normu ihdas eden organın normu koyarken sahip olduğu iradeyi yorum bakımından esas tutar. Bu nedenle normlaştırma nedenine, normlaştırma sürecindeki belgelere iradenin belirlenmesi bakımından özel bir önem atfeder ve yorumda tarihi yorum yöntemini ön plana çıkarır. Objektif teori ise, normu ihdas eden organın iradesinden ve tasavvurlarından bağımsız biçimde normun iradesini araştırır. Bu teoriye göre, norm, normlaştırma süreci tamamlandıktan sonra bağımsız bir yapıya kavuşur ve bu nedenle değişen sosyal, iktisadi, kültürel vb. Koşullar dikkate alınarak normun yorumlanması gerekir; bu görüş uyarınca yorumda normu koyan organın iradesiyle bağlı kalınması hukuku durağan hale getirir.

Dolayısıyla devletler vergilendirme yetkilerinin sınırlarını gerçekçi bir şekilde belirlemek durumundadırlar. Vergilendirme yetkisini kullanan devlet ile vergi yükümlüsü ya da vergi konusu arasında asgari ve yeterli bir ilişkinin bulunması gerekir. Vergi yasalarının mülkiliği, vergilendirmede kaynak ilkesinin uygulanması anlamını taşır. Bu ilkeye göre, bir devletin ülkesinde bulunan vergi konuları ve vergi doğurucu olaylar o devletin vergilendirme yetkisine tabidir. Vergilendirmede kaynak ilkesi tek başına kabul edildiği takdirde vergi yükümlüsünün uyrukluğu ya da ikametgâhının bulunduğu yer önemli değildir. Ancak bir ülke vergi sisteminde kaynak ilkesi yerine uyrukluk veya ikamet ölçüt alınmışsa vergi yasalarında mülkilik ilkesi değil, şahsîlik ilkesi kabul edilmiş olur.

Birinci durumda, promosyon mallarının alımı, imal veya inşası ile her hangi bir bedel alınmaksızın müşterilere verilmesi işleminin aynı dönemde veya farklı dönemlerde gerçekleşmesi, bu mallarla ilgili olarak yüklenilip indirim konusu yapılacak KDV açısından bir önem taşımaz. Ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla, bir takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın yanında başka bir malın ayrıca bir bedel alınmaksızın verilmesi de sıkça karşılaşılan bir pazarlama tekniği olarak ortaya çıkmaktadır. Bir malın tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devri olarak tanımlanan teslim hükümleri çerçevesinde ticari bir işletmenin yaptığı bedelsiz teslimler de KDV’ye konu olmaktadır.

İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların (söz konusu satışlar nedeniyle belediyeler ve il özelidareleri bünyesinde oluşan iktisadi işletmeler dahil) bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları iştirak hisselerinin tesliminde, istisna hükmü uygulanmaz. Bu taşları ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın teslim ve ithalinin ise 3065 sayılı Kanunun (23/f) maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak özel matrah şekli uygulanmak suretiyle vergilendirilmesi uygun görülmüş olup, uygulamaya ilişkin açıklamalara Tebliğin (III/A-4) bölümünde yer verilmiştir. Ayrıca, madde ile 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununda düzenlenen değerli kağıtlar istisna kapsamına alınmıştır. Buna göre 210 sayılı Kanuna ekli tabloda yer alan değerli kağıtların teslimlerinde de KDV uygulanmaz. İktisadi bir işletmeye dahil olup olmama açısından şirketlerde herhangi bir tereddüt söz konusu değildir.

‘Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama’ mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

Yüklenici kuruluşun onaylı listede yer alan malları ithal etmesi halinde ise istisna belgesi ile onaylı listenin (ilgili bölümünün firma kaşesi tatbik edilmiş ve yetkilileri tarafından imzalanmış) bir örneği gümrük idaresine verilerek söz konusu ithalatın KDV uygulanmadan gerçekleşmesi sağlanır. İstisna kapsamında mal ve hizmet alan mükellef/idare, istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla istisna belgesini vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi dairesi istisna belgesinde yer alan mal ve hizmet bölümlerinin satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatır. Bu istisna kapsamında KDV hesaplanmayan teslim ve hizmetler, KDV beyannamesinde yer alan « İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler » kulakçığının, « Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler » tablosunda 309 kod numaralı satır aracılığıyla beyan edilir. Tek satıcıdan alınan proje maliyetinin binde 5’ine kadar olan birden fazla mal ve hizmete ilişkin harcamalar listeye tek satır olarak girilebilir.

Bunun dışında İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin harcamaları genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabidir. Buna göre, İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin yiyecek, giyecek, temizlik, güvenlik, elektrik-su-telefon vb. Giderler ile araç kiralama, hizmet binası, her türlü büro malzemesi, mefruşat, kırtasiye ve benzeri alımları proje çerçevesinde olmaması halinde istisna kapsamında değerlendirilmez. Bu Tebliğin (II/E-3.1.1.) ayrımında sayılan projelerden birisini üstlenen ana yüklenici mükellefler, söz konusu projeler kapsamında (projeyle ilgili bilgilere de yer vermek kaydıyla) kendilerine yapılacak teslim ve hizmetlere istisna uygulanması talebiyle doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığına bir yazı ile müracaat ederler. Sağlık harcamaları ve uçak bilet bedellerine ilişkin faturaların, iade hakkı sahibi yabancı misyonlar, konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların vergi muafiyetine sahip mensuplarının eşleri adına düzenlenmesi halinde de iade taleplerinde kullanılması mümkündür. Dolayısıyla, misyon mensuplarının eşleri adına düzenlenen faturalar, karşılıklılık sağlanan teslim ve hizmet alımları itibarıyla, herhangi bir sınırlama olmaksızın, iade işlemlerine konu edilebilir.

İktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen vergiler genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılır. Ancak bu dönem itibarıyla devreden KDV tutarı « 0 » olduğu için mükellefin 5.000 TL’nin iadesini talep etmesi söz konusu değildir. Ayrıca indirim yoluyla tamamı giderilen 5.000 TL’lik tutarın kümülatif iade hesabında dikkate alınması da mümkün değildir. Ancak bu dönem itibarıyla devreden KDV tutarı « 0 » olduğu için mükellefin 6.000 TL’nin iadesini talep etmesi söz konusu değildir. Ayrıca indirim yoluyla tamamı giderilen 6.000 TL’lik tutarın kümülatif iade hesabında dikkate alınması da mümkün değildir.

Hakkında « olumsuz rapor » olmaması şartıyla, mükellefle ilgili « olumsuz tespit » ortaya çıkması veya « olumsuz rapor » bulunanlardan mal ya da hizmet aldığının tespit edilmesi halinde; mükellefe durum bildirilir. Mükellefin söz konusu mal ve hizmet alımlarını Tebliğin (IV/E) bölümü kapsamında izah edememesi durumunda KDV tutarlarının indirim ve iade hesaplarından çıkarılması veya bu tutarlara dört kat teminat göstermesi istenir. Mükellef tarafından söz konusu KDV tutarları indirim ve iade hesaplarından çıkarılmaz veya bu tutarlara dört kat teminat gösterilmezse, sadece bu tutarlara ilişkin iade talebi münhasıran vergi inceleme raporuna göre yerine getirilir. İndirimli orana tabi mal ve hizmetlerin aynı zamanda tam istisna kapsamında teslim ve ifa edildiği durumlarda yüklenilen vergilerden indirim yoluyla telafi edilemeyenlerin ilgili işleme ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde iade edilmesi gerekmektedir.

En az % 40 oranında engelli göreve başlayan 5434’e tabi memurun vergi indirimi rapor oranının düşmesi 15 yıl üzerinden emekli olmasını etkilemez. D) Mükellef tarafından noksan beyan edilen veya hiç beyan edilmeyen vergi için yapılacak tarhiyat üzerine tahsil edilebilir hale gelen vergi ve gecikme faizi, yukarıda belirtilen şartlara göre müteselsil sorumlu nezdinde ödeme emri ile takibe alınır. Bu çerçevede herhangi bir hesaba bağlı olmaksızın, örneğin kasadan ödeme yapılması şeklinde gönderilen havaleler sorumluluğu kaldırmaz. Ayrıca dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri gibi ihracata aracılık eden mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmeleri için ihracatına aracılık ettikleri mükelleflerin de ödemelerini yukarıda belirtilen şekilde tevsik etmeleri gerekir. 3065 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükmüne göre, KDV mükellefleri, tutmak zorunda oldukları defter kayıtlarını KDV’nin hesaplanmasına ve kontrolüne imkan verecek şekilde düzenler.

İlk önce, iki gündür çok sayıda şoför kardeşimiz –Bulgaristan tarafında yaklaşık 60 kilometre, Türkiye tarafında 10 kilometre kuyruklar oluştu- kumanyaları bittiğinden dolayı bize ulaştı. Ben dün gece Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan Bey’i aradım; kendisi yaklaşık binin üzerinde kişiye yapmış olduğu kumanya desteğiyle geçici bir süre bu sorunu çözdü. Gündem dışı ilk söz, Türkiye’de dijital bağımlılık sorunu hakkında söz isteyen Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk’e aittir. İstanbul’da 18 binlik Sinan Erdem’e, Ankara’da 11 binlik yeni salona kavuştuk, Kayseri’de artık 7 bin 200 kişilik modern salonumuz var. 20 gündür basketbolla yattık, basketbolla kalktı, ne yaşam çilesi, ne de başka dert.

Anadolu Yıldızı – Hayatım Futbol

Tarh ve tahakkuktan sonra vâdesinde ödenmeyen kamu alacağı için ödeme emri çıkartılır; borçluya tebliğ edilir. Borçlunun tutumuna göre ya borç kalkar (ödeme) ya da alacaklı kamu idaresi cebrî tahsil yollarına başvurur (haciz, teminatın paraya çevrilmesi ya da iflâsa katılma). Vergi hukukunda tarafların takas isteminde bulunabilmesi için yükümlünün alacağının kesinlik kazanmış bulunması ve borcunun da muaccel olması gerekir.

Bu durumda söz konusu işlemle ilgili olarak aşağıdaki şekilde hareket edilecektir. Diğer taraftan, Kanunun (9/3)üncü maddesinde, 5300 sayılı Kanuna göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimine ait KDV’nin ödenmesinden lisanslı depo işleticilerinin sorumlu olduğu belirtilmiştir. Alım-satıma taraf olanların KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde fatura ve benzeri vesikaların düzenlenmesine gerek yoktur.

Bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsaması şarttır. Diğer taraftan, üzerinde kat irtifakı kurulan konut yapı kooperatifine ait arsaların, muhtelif müteahhit firmalara ya da diğer konut yapı kooperatiflerine inşaat yapılmak üzere teslimi de inşaat taahhüt işi kapsamında mütalaa edilmez. Ayrıca, yazılımların pazarlanması işinin bayi kanalıyla yapılması halinde, Teknokent bünyesinde geliştirilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulamalarına yönelik genel anlamda yazılım programlarının bayiye tesliminde KDV istisnası uygulanır.